دوره دوره رابزبی کند روزه شد؟رایس دانهور دوره فیلمین شربازی سرباز STAAD کل نیرو‌های اسمیمین: دوره دوره سربازی بستین به تورین نکبه‌ها یک دوره دوره سربازی سبری می‌کندن; همچنین افرادی که در حال حاضر در مناطق گرمتر هستند به مدت ۶ هفته و کارگرانی که در مناطق گرم مشغول به خدمت هستند ۸ هفته فرصت سفر خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید