"عروسی" در قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانواربر ایده قوانین حمایت خانوار مصوب ۱۳۷۱، گزارش نکاح دائم، فسخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسخ آن، طلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای بطلان نکاح هر دو طلاق الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید