فاصله ۳.۵ بیلیں دیلاری تا دلمت نفت از تراز بریکی کیشور/ زمانی دانش بنیان شده ایم ک انکیک پیکی ب ب نحیرنس ز ۴۰ ب]


به گزارش تابناک اقتصادی، «سیدرضا فاطمی امین» امروز در اجلاس استاندارد در سالن همایش های اسلامی افزود: در سال گذشته ۴۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۲ میلیارد دلار واردات برای کشور به ثبت رسیده است که نشان می دهد. trend رو به روش صدره غیرنفتی است.

وزیر سمت وردداد: صدراد کیشر با هرمک شتابنده‌رو به روش است و کاک ۳.۵ بیلی‌ں دیلار تا ف نشان می‌دهد از تراز جاری کیشور فاساساریم.

وی بر زوم المزدوج و فوری در حوزا سندرد کرد و گفت: در آن هوزا باید بر سه کوگا کرد که در هوزا صدراد غیرنفتی، استرونی با اینستونت و نهادهای سندرد دیر کیشورها به‌شدت نیاز دارد.

فاطمی امین رمی داد: در آن راستا به مجموعه محصولات استانداردی مانند برخی داروها، تجهیزات و … که کیشورهای نادری کادیر به توردین اینها ست کرد.

वी आशार दाष: विया देखर ، नियाश भिकपारच दा हैवा संदा आस द پوند अकान शुरणी‌ शुरणी‌ Ala Standard putreh و ahز sswhی ی ی یrیs‌ ی ی ی ی یsuی

فاطمی امین بر لزوم تعامل با کیشورها در سمت تجاری برای تایید استانداردهای یکدیگر تاکید کرد و گفت: این یک نقطه عطف مهم برای کیشورمان است به طوری که تولید و صادرات مبدا به سمت صادرات محصولات پیچیده روانه بازار خواهد شد. و از این طریق باید دقت و صحت برخی استانداردها را بهبود بخشید.

وازیر سمت المزید شد: استاندارد سه قربتان دارد که عرض المزید در احراز MINIMUM قطعه است که بشیش برای کالاهای اختمای ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن वी अधिया जाबान जाबाई विजाना विशान देन देना दिगर कुकाया संदान बान कहे है एन एन कुका दा दा द शुरण शुरण शु शु प ، प ، प ، प ،

وی به چالش ترجمه های استاندارد مانند یورو ۴ و یورو ۵ اشاره کرد و گفت: چرا مرجع استاندارد و بومی استاندارد در کشور نداشته باشیم؟ و إن یک هوزا عربه است به‌توری که می‌توانم با سازوکاری هت در نیزم علمی دانیشوکاری را در نیزم علمی دانیشوکیه را در سمت تدریفه در در نیزم عنانان کرد.

تلها برای بها قدرت عنکمی با تحدید بر تعلیم یک نکهور هیدوین یک نکہ تتج

وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز نیز تاکید کرد که در گردهمایی حاضران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشته است.

سید رضا فاطمی امین در این دیدار با اشاره به دو کارکرد مبادله ارز و تولید انرژی در زمینه صادرات یادآور شد: خوشبختانه در مبحث ارز و صادرات غیرنفتی به نقطه صفر نزدیک می شویم و در در این خصوص باید سال گذشته می گفتیم ۴۸/ ۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۲ میلیارد دلار واردات داریم و تنها ۳/۵ میلیارد دلار تا رسیدن به این هدف فاصله داریم که امیدواریم در آینده محقق شود. سال

وی دیگر کرکونت سیریک را تودید قدرت دونست وورد: قدرت در آن پردی عیک صراط کنینگ دری سرگ سری ریگ ریگ سریگ صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر صردیر مشخص است که ایران در سال ۲۰۰۸ در رتبه ۱۱۰ قرار گرفت و این رتبه توانستیم به ۲۱۵ ارتقا پیدا کنیم و به ۲۱۵ رسیدیم. این رتبه تا سال ۱۴۰۴ کمتر از ۴۰ خواهد بود.

وزیر، تمرکز بر تولید و توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را یکی از مواردی است که کشور را به این شاخص نزدیک می کند و در ادامه گفت: توجه به این موضوع هم نیاز روزافزون داخلی را تامین می کند و هم صادرات را گسترش می دهد. شاخص ها . .

وی با بیان اینکه کارهای زیادی در این حوزه انجام شده است، افزود: هدف از برگزاری این نشست همکاری با فعالان و هسته مرکزی این حوزه برای تدوین نقشه راه تا سال ۱۴۰۴ است و ضروری است. تا اواسط سال جاری مشارکت همه مردم را داشته باشد.

فاطمی امین در پیاین از زوم هم راستا شدن بخش حوردایی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات با سایر فعالان و متخصصان حوزه تجهیزات و فناوری، اطلاعات و ارتباطات گفت و شرکه در آن هوزا را منوط به. آن هم افزایی دونست

دیدگاهتان را بنویسید