فریاد هوا، همایون شجریان
«هوای گریه» یکی اجتناب کرده اند قطعاتی است کدام ممکن است همایون شجریان همراه خود الهام اجتناب کرده اند شعر سیمین بهبهانی همراه خود آهنگسازی محمدجواد ضرابین اجرا کرده است. اجرای خشمگین این قطعه موسیقی را می توانید در تیبناک تماشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشنوید.

دیدگاهتان را بنویسید