لاحمن امار کرونا در ایران تا ۴ مهر/ فوت ۸ بمراد در شابان روز اخریه
در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد واکسن‌های تزریق شده از مرز ۱۵۴ میلیون و ۷۵۶ هزار دوز گذشت، در حالی که کمتر از هزار آزمایش دیگر مثبت شد تا به تعداد بیماران «کووید-۱۹» اضافه شود. بسیاری از آنها بهبود یافته اند، اما برخی از آنها هنوز در بیمارستان بستری هستند و هنوز ۱۷۲ ۱۷۲ ۱۷۲ از یشان وخیم ات هستند.

دیدگاهتان را بنویسید