مهرعلیزاده: دکان فایزه هاشمی در شرکت زنان را بستم!
مهرعلیزاده: فایزه هاشمی هر از کندگاهی افاضاتی دردان ک کیں خوت. . به وی داسم کر، بهند یک دکان را کرمان کردم. فایزه هاشمی تحت تحریم اشرکت بانوان دکان باز کرده بود و بنده ابران دک.

دیدگاهتان را بنویسید