توضیحات بی نظیر مشکلات وزنی در کودکانکارشناس مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم درمانی وسط بهداشت بندرعباس اظهار داشت: عناصر بی نظیر مشکلات وزنی کودکان عناصر ژنتیکی، عدم تحرک جسمی، الگوی غذایی ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مختلط اجتناب کرده اند این عناصر است.

دیدگاهتان را بنویسید