تولید به طور متوسط ​​۴۲مرکز آمار ایران از وضعیت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور در زمستان ۱۴۰۰ منتشر کرد که بر اساس آن نقطه نقطه به نقطه نشان دهنده (شاخص شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل) در زمستان ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل. ۶.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید