رشد روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر به نفع هر ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو استرئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آرزو در لحظه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر بیشتر مبتنی بر رشد اصولاً روابط دوجانبه است کدام ممکن است به نفع کشورهای من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای قلمرو شناسایی شده است است.

دیدگاهتان را بنویسید