صاسما نن ن حقه ه هآزاداندیشی فقط زمانی در جامعه محقق خواهد شد که حکمرانان به آن اعتقاد داشته باشند و به این واقعیت رسیده باشند که جامعه بدون آن را نمی‌توان به نحو مطلوب مدیریت کرد. ، د ا ا ا ن ، ، ، ، ، ه ه ه ه ه ،

دیدگاهتان را بنویسید