ماثال قلمچی نان کم کاری آموزش و پرورشدر بسته زیر اخبار و محتوای آموزشی پیرامون «امثال قلمچی نان کم کاری آموزش و پرورش را میخورند»، «ماجرای کپی بودن نماهنگ سلام فرمانده»، «احسان کرمی کیست؟»، «پاسخ ابوذر روحی به بهمن بابازاده در مورد کپی سلام فرمانده بودن». »،« ذذ شتآ شیزه هیههه هکهههه،ه،،ه

دیدگاهتان را بنویسید