پل تاریخی «ورگان» – فلاورجانپل تاریخی فلاورجان تناه پل ۲ قوسی بر روی روی روید زاینده رود است که در شهر فلاورجان با نام برادیک «ورگان» ساخته شده است. نام «بل ورگان» از نام قدیم شهر کرته شده است، آن پل تنه پل عدان دور دور. پل فلاورجان از معدود به عابرین وارد می شود به آن بید به روی بری عابرین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید