چه کسی می تواند برای بورسیه های حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای بورسیه های حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای بورسیه های حرفه ای TOS اقدام کند؟ داوطلبان باید در اواسط دوران حرفه ای ، در سطح دستیار دیرهنگام استادیار اولیه ، یا در سطح معادل غیر دانشگاهی باشند. آنها باید سابقه تأیید انتشار و بودجه تحقیقاتی مستقل مورد بررسی داوری (حداکثر 500000 دلار در سال) در زمان درخواست را … ادامه